YOUNES THE MAGIXIAN HACKED THIS WEBSITE 2017.11.20
   YOUNES THE MAGIXIAN HACKED THIS WEBSITE 2017.05.02
   윌비솔루션, 도로공사 ‘빅데이터 및 공공데이터... 2016.08.24
   베트남중앙은행 IT담당자, 국내 선진 금융시스템... 2016.06.09
   윌비솔루션, 베트남 현지법인 설립 2015.04.24
 
 
 
운영/분석CRM 솔루션 SFA, CM
 
 
종합수익관리 솔루션
ABC, FTP, PM, PA

 
 
운영/분석DW 솔루션
LDM, DFD
 
 
Data Model의 표준화
Data표준화
DB Schema
 
개발의 생산성,확장성,
성능향상 및 유지보수의 용이성을 지원